BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 1.5 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:e3c704da0d8e03e8ef1f0f33eeae8301 CATEGORIES:Бег SUMMARY:Popilna trail 2021 LOCATION: DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: \n Положення\n про проведення легкоатлетичного трейлового забігу  Попільна трейл (Popilna Trail), присвяченого пам’яті загиблих у Другій світовій вій ні та 76й річниці свята Перемоги\n  \n\n\n 1. МЕТА та ЗАВДАННЯ.\n\n\n Змага ння проводиться з метою популяризації та пропаганди бігу в природних умовах на відкритій місцевості, а також:\n\n\n 1.1. Популяризації та пропаганди з дорового способу життя\n\n\n 1.2. Розвитку масового спорту і туризму у Біля ївській сільській громаді\n\n\n 1.3. Створення умов для проявів спортивних здібностей населення\n\n\n 1.4. Активне знайомство з місцевістю в районі ви токів річки Попільна\n\n\n 1.5. Підвищення екологічної свідомості та відпов ідального ставлення до навколишнього середовища\n\n\n 1.6. Залучення до кул ьтури бігу різних вікових категорій населення.\n\n\n  \n\n\n 2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.\n\n\n Місце: Харківська область, Лозівський район, селище Біля ївка\n\n\n Дата: 9 травня 2021 року\n\n\n Місце старту та фінішу: двір Біля ївського НВК.\n\n\n Траса трейлу проходить по сел. Біляївка, с.Петрівка, с. Суданка\n\n\n  \n\n\n 3. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ.\n\n\n 3.1 Змагання проводять ся Біляївським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у парт нерстві зі Слобожанським спортклубом «Стаєр-Атлон», за підтримки спонсорів. \n\n\n 3.2 Проведення змагань покладається на Оргкомітет та Суддівську коле гію, затверджену КУ БЦФЗН «Спорт для всіх» та ССК «Стаєр-Атлон».\n\n\n 3.3 Підготовку траси і організацію змагань здійснює Оргкомітет змагань. Голова Оргкомітету - Панов Є.О.\n\n\n 3.4 Головний суддя змагань - Лишенко О.О.\n\ n\n  \n\n\n 4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.\n\n\n 4.1 До участі запрошуються всі бажаю чі (чоловіки і жінки, діти), які здатні за станом здоров'я подолати дистанц ію і не мають від лікарів протипоказань до фізичних навантажень.\n\n\n 4.2 На момент старту учаснику забігу дистанції  “Popilna trail ” повинно виповн итися щонайменше 15 років.\n\n\n До участі у забігу “Bilyivka Fun Run” допу скаються діти віком з 10 років. Для учасників у цьому забігу ОБОВ’ЯЗКОВОЮ У МОВОЮ є згода батьків, або їх законних представників на участь неповнолітнь ого учасника в змаганнях.\n\n\n 4.3 Реєстрація та видача номерів учасників буде здійснюватися в день старту з 10.30 год у дворі Біляївського ліцею.\n\ n\n  \n\n\n 5. ДИСТАНЦІЇ.\n\n\n 5.1 Змагання є особистими і проводяться на дистанціях:\n\n\n - 12 км - “Popilna trail 12”. Кросовий забіг повз 4 виток и р.Попільна. Контрольний час 2 години\n \n\n\n - 6 км - “Popilna trail 6”. Кросовий забіг повз 2 витоки р.Попільна. Контрольний час 1 година\n \n\n\n - 2 км - “Bilyivka Fun Run”. Забіг вулицями селища Біляївка. Контрольний ч ас 30 хв\n \n\n\n  \n\n\n 6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.\n\n\n 10:30 -11:40 - Реєстра ції учасників, видача номерів.\n\n\n 11:45 - Відкриття змагань\n\n\n 12:00 - Старт забігу "Bilyaivka Fun Run" \n\n\n 12:30 - Старт забігів “Popilna tr ail”\n\n\n 14:30 - Нагородження переможців.\n\n\n  \n\n\n 7. НАГОРОДЖЕННЯ.\ n\n\n 7.1 Кожен учасник забігу на фініші отримує харчування, воду.\n\n\n 7. 2 В забігі “Bilyivka Fun Run” переможці та призери не визначаються.\n\n\n 7 .3 Абсолютні переможці та призери забігів «Popilnatrail» визначаються за на йменшим часом, затраченим на подолання дистанції.\n\n\n 7.4 Пам'ятними дипл омами нагороджуються учасники обох дистанцій «Popilna trail», які посіли 1- 3 місця, у чоловіків і жінок.\n\n\n  \n\n\n 8. ФІНАНСУВАННЯ.\n\n\n 8.1 Фіна нсування змагань здійснюється шляхом кооперування коштів КУ БЦФЗН «Спорт дл я всіх», Слобожанського СК «Стаєр-Атлон», спонсорів та інших надходжень.\n\ n\n 8.2 Всі витрати по харчуванню та розміщення спортсменів несуть організа ції, що відряджають або самі спортсмени.\n\n\n  \n\n\n 9. РЕЄСТРАЦІЯ І СТАР ТОВИЙ ВНЕСОК.\n\n\n 9.1 Реєстрація та видача стартових номерів буде проводи ться на місці проведення заходу з 10:30 і закінчиться за 10 хвилин до старт у.\n Благодійний стартовий внесок, для учасників забігів «Popilna trail» як і заповнили анкету попередньої реєстрації (до 7 травня) - 50 грн.\n У день старту стартовий внесок збільшується на +30 грн\n Учасники забігу “Bilyivka  Fun Run” та діти до 16 років звільняються від стартового внеску.\n До скла ду стартового пакету “Popilna trail” входить:\n - рюкзачок з логотипом трей лу\n - стартовий номер\n - вода та харчування на фініші\n - хронометраж в ф інішному протоколі\n - фотографії з забігу.\n\n\n  \n До складу стартового пакету “Bilyivka Fun Run” входить:\n - стартовий номер\n - вода та харчуван ня після забігу\n - фотографії з забігу\n \n\n\n 10. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ.\n\n\ n 10.1 Змагання відбудуться в будь-яку погоду.\n\n\n 10.2 Траса маркується фарбою, стрічкою. Про особливості маркування траси учасникам буде розказано на передстартовому брифінгу. Мапа всіх трас буде вивішено у стартовому міс течку.\n\n\n 10.3 Стартовий номер повинен бути закріплений на верхньому одя зі таким чином, щоб його було видно повністю.\n\n\n 10.4 Учасникам гонки не обхідно дотримуватися всіх вказівок суддівської бригади і контролерів на ди станції, Правил дорожнього руху. Недотримання цієї умови веде до автоматичн ої дискваліфікації учасника.\n\n\n 10.5 Учасники не заперечують, що їх особ исті дані (прізвище, ім'я, дата народження та стать)\n\n\n будуть публічно оприлюднені в переліках учасників та в протоколах з результатами, а\n\n\n ф ото та відеоматеріали з їх зображеннями можуть бути використані організатор ами для\n\n\n поширення інформації про змагання в будь-яких ЗМІ.\n\n\n  \n\ n\n 11. БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ.\n\n\n 11.1 Участь в заході є потенційно травмоне безпечним.\n\n\n 11.2 Учасник допускається до старту при наявності особисто го підпису в карткі учасника яка підтверджує, що він ознайомлений з цим Пол оженням і несе персональну відповідальність за своє здоров'я, за свою підго товку до змагань і не має медичних протипоказань. Неповнолітні учасники доп ускаються до старту тільки з письмової згоди одного з батьків, або офіційно го опікуна, який буде особисто присутнім під час змагань.\n\n\n 11.3 Щоб ун икнути випадків травматизму учасники повинні в обов'язковому порядку дотрим уватися вказівок суддів і контролерів на дистанції, дотримуватися Правил до рожнього руху.\n\n\n 11.4 Кожен учасник заходу зобов'язаний дотримуватися к арантинних вимог, що будуть актуальні на дату проведення заходу.\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n DTSTAMP:20220817T100038Z DTSTART:20210509T073000Z DTEND:20210509T113000Z SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR